Pedagogisk profil

Den enkelte elev, individuelt og sosialt, lærer mest mulig ut fra egne forutsetninger. Det forutsetter at vi i fellesskap holder fast i troen på at alle kan lykkes og at alle kan lære - på sin måte - på ulike måter - på mange måter - på ulike arenaer. Derfor vil vi tilby alle våre elever en opplæring som er planlagt, gjennomført og vurdert av lærere som i fellesskap tilpasser en helhetlig opplæring til elev, fag og metodikk.

Skolens overordnede målsetting

Alle elever forlater Jessheim videregående skole med en planlagt kompetanse

 

Læringsarbeid i praksis

Skolens pedagogiske praksis er forankret i lover og forskrifter, sentrale styringsdokumenter og skolens utviklingsmål. Skolens dokument ”læringsarbeid i praksis” beskriver den praksisen skolen har innenfor sentrale områder som: 

 • Klasseledelse
 • Samarbeid om elevenes læring
 • Organisering av læringsarbeidet
 • Læreplanarbeid
 • Metodikk
 • Vurdering

Dokumentet inngår i opplæring av nytilsatte lærere.  Endringer i førende dokumenter tas inn og gjennomgås med hele det pedagogiske personalet.

Klasseledelse og samarbeid i klasseteam

Kontaktlærer har hovedansvaret for læringsarbeid i klasserom og verksted og leder klasseteamet som i fellesskap skal gi den enkelte elev tilpassa opplæring. Ledelsen og team for elevtjenester er støttespillere i dette arbeidet.

”Forskning viser at lærerens arbeid som leder av klassen/gruppen er den enkeltfaktoren som har størst betydning for læringsmiljøet og dermed elevenes læring.”

Klasseledelse handler om å skape gode betingelser for både faglig og sosial læring i klasserom og verksted.  Thomas Nordahl beskriver god klasseledelse som lærernes evne til å:

 • skape et positivt læringsmiljø
 • skape motivasjon hos elevene
 • etablere og opprettholde arbeidsro

Klasseteamet i samarbeid legger planer for arbeidet med et godt læringsmiljø og tydelig rammer for læringsarbeid og oppfølging.  

Læreplanarbeid

Læreplanverket i Kunnskapsløftet er tredelt. Alle delene er forskriftsfestet:

 • Læreplanens generelle del
 • Prinsipper for opplæringen
 • Læreplanen i fag 

I arbeidet med felles forståelse av kompetansemålene i læreplanene i fag er formålet med fagene en svært viktig del, for å gi retning på innholdet i opplæringen.  Elevenes forståelse av og engasjement i arbeid med læreplaner er viktig. 

Arbeid med kompetansemål må ha den enkelte elevs læring som hovedfokus. Gjennom fagmøter utvikler lærerne en felles praksis, deler erfaringer.  Opplæring en i det enkelte fag skjer i dialog mellom lærer og elev i klasserom og verksted. 

Metodikk

Opplæringen skal:

gi alle elever  like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre (Læringsplakaten)

Thomas Nordal summerer i sin forskning opp "gode" timer på denne måten:

 • Entydige faglige mål som formidles til elevene
 • Kollektiv formidling i starten av timen
 • Tydelige beskjeder og instruksjoner
 • Elevene engasjeres, får med alle elevene
 • Sjekker om elever forstår, gir tilbakemelding
 • Bruk av ros og oppmuntring
 • Klar avslutning med oppsummering  

Dette er nå i Akershus fylkeskommune videreført i Den gode Akershusskolen og prinsipper for den gode økta.  Dette er beskrevet nærmere i «Læringsarbeid i praksis».

Den enkelte lærer må få muligheter til å ut vikle metoder som ivaretar disse intensjonene. Utvikling av metodekompetanse er en kontinuerlig prosess.  Skolen legger til rette for kompetanseutvikling og erfaringsdeling knyttet til metodikk blant annet gjennom fagmøter og nettverkssamarbeid. 

Vurdering

Vurderingspraksis i videregående opplæring er hjemlet i Opplæringsloven med forskrift. Denne finner vi i sin helhet på www.lovdata.no. §13-10 viser skoleeiers/skolens plikt til å ha et forsvarlig vurderingssystem. Forskrift til opplæringsloven beskriver hva som inngår i et forsvarlig vurderingssystem. 

Vurdering i fag

Det er gjort mange studier rundt elevenes læring og vurdering.  Elevene lærer best når de:

 • Forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem.
 • Får tilbakemeldinger som forteller de om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen. Hva har de      lykkes med?
 • Får konkrete råd om hvordan de kan forbedre seg og oppfølging i eget forbedringsarbeid.
 • Er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling.

På Jessheim videregående skole vil vi at denne praksisen skal være grunnleggende i vår underveisvurdering.

Lærere i fellesskap og med sine elever jobber målrettet med å:

 • Tydeliggjøre målene for opplæringen.
 • Tydeliggjøre hva som vektlegges i vurderingen.
 • Tydeliggjøre hvordan elevene bør gå fram for å nå målene.

Lærere i fellesskap samhandler om utvikling av den vurderingspraksisen som er beskrevet.

Dette er regelmessig tema på fagmøtene