Slik leder vi skolen

Skolen vår ledes tett på praksis, forankret i styrings og veiledningsdokumenter (Økonomiplan, tildelingsbrev). Vi legger vekt på å omforme overordnede dokumenter til praktiske tiltak/veiledninger som kan brukes i det daglige arbeidet i klasserom og verksted. Et verktøy i den forbindelse er dokumentet ”Læringsarbeid i praksis” der vi innarbeider prinsippene i den gode Akershusskolen.

Den gode Akershusskolen - kompetanse hos skoleledere i Akershus fylkeskommune

 1. Gjenkjenne god pedagogisk praksis, og kunne veilede lærere til å bli bedre
 2. Sette mål for utviklingen av egen skole rettet mot bedre resultater og godt læringsmiljø
 3. Bruke ulike data for å:
  1. Definere (diagnostisere) hvor det er behov for målrettet utvikling (forbedring)
  2. Vurdere om iverksatte forbedringstiltak gir effekt
 4. Prioritere ressursbruk i tråd med skolens forbedringsområder
 5. Inspirere til og tilrettelegge for et lærende fellesskap (lærende organisasjon) 

Ledelse i praksis

 • Skolens utviklingsmål er utgangspunkt for satsningsområder og samhandling i skolen – utviklingsmålene er en viktig del av skolens virksomhetsplan
 • Vi legger vekt på å organisere lederoppgaver slik at det støtter opp om kjernevirksomheten – helhetlig opplæring til den enkelte elev
 • Skolens ledes av en ledergruppe som leder tett på praksis og som gjennom det veileder og støtter de ansatte i deres yrkesutøvelse.
 • Vi legger vekt på utvikling av ledelse på alle nivå i skolen. Læreren og kontaktlæreren er leder for kjernevirksomheten i skolen. Tydelig og inkluderende ledelse i klasserom og verksted er utgangspunkt for god læring.
 • Samarbeidsmøter mellom skolens ledelse og de ansattes organisasjoner brukes både til forhandlinger, drøftinger, informasjon og samhandling
 • Gjennom en forutsigbar møtestruktur og møteplan ivaretas medinnflytelse og samarbeid knyttet til ledelse, samarbeid om elevenes læring og fagsamarbeid.
 • Vi har medarbeidersamtaler og oppfølgingssamtaler som ivaretar arbeidsmiljø, kompetanseutvikling og livsfasetilpasning.
 • Vi samarbeider med elevrådet og gjør aktivt bruk av tillitselevene blant annet gjennom halvårige vurderinger og tilbakemeldinger.
 • Bruk av resultater, undersøkelser og prosjekter er en viktig del av vårt utviklingsarbeid.
 • Vi samarbeider med lokalmiljøet, kommuner, andre skoler og høyere utdanningsinstitusjoner om læring for alle i et livslangt perspektiv.