Vurdering for læring

  • Skriv ut
  • Tips en venn

Å vurdere elevenes prestasjoner og utvikling er en av lærernes kjerneoppgaver. Vurdering skal ha som formål å motivere eleven til å nå læringsmålene.

Elevvurdering handler om å klargjøre forventninger, vurdere oppnådd kvalitet, gi råd om forbedring og invitere til vurdering av eget arbeid.

Heftet Vurdering for læring er utarbeidet for elever, lærere og skoleledere i Akershus fylkeskommune som vil lære mer om vurdering. Her finnes aktuell teori og eksempler fra praksis til inspirasjon i arbeidet med å utvikle god vurderingspraksis på egen skole.

Se heftet Vurdering for læring (pdf)

Vurdering for læring er vurdering som gis til eleven underveis i opplæringen for å bidra til mer og bedre læring. Mange forskere er enige om at lærernes vurderingspraksis har stor betydning for elevenes læring.  Forskrift til opplæringsloven gir elevene rett til å få svar på disse spørsmålene:

  • Hvor skal jeg?  Kompetansemål og kriterier eller krav som stilles til en arbeidsoppgave skal være kjent for eleven.
      
  • Hvor er jeg nå? Kjennetegn på grad av måloppnåelse er en hjelp for både lærer og elev i arbeidet med å vurdere hvor langt eleven er kommet i sin kompetanseoppnåelse.
     
  • Hva skal jeg gjøre for å komme til målet?  En god vurderingspraksis gir eleven veiledning til å ta det første skrittet mot stadig høyere kompetanseoppnåelse og gir læreren et grunnlag for å tilpasse undervisningen til elevenes ståsted.

Mer informasjon om Vurdering for læring kan du finne på utdanningsdirektoratets nettsider

 


  

Kjennetegn på måloppnåelse

Kjennetegn knyttet til en gruppe med kompetansemål tilpasset en spesifikk oppgave.

Vurderingssituasjon

Vurdering i prosjekt til fordypning på Teknikk og industriell produksjon.