Tilrettelegging

Elever og privatister med spesielle behov, kan etter søknad til skolen få særskilt tilrettelegging ved eksamen. Tidsfrist for innlevering av søknad fastsettes av skolen. Sammen med søknaden kan rektor kreve at det følger en dokumentasjon fra sakkyndig instans (PPT, lege, psykolog, logoped, spesialpedagog osv). Faglærer er sakkyndig instans ved vurdering av språkferdigheter hos eksamenskandidater med annet morsmål enn norsk. Søknaden avgjøres av rektor (Jf. forskrift til opplæringsloven § 3-32). Rektors avgjørelse kan påklages til fylkeskommunen.

Skolen orienterer i god tid om tiltak/tilrettelegging som vil bli satt i verk.