Jessheim videregående skole, avdeling Ullersmo deltar i europeisk prosjekt.

IOWA - InnOvative WAys for motivating prisoners for learning Utdanning er et sentralt tema i de fleste land med tanke på rehabilitering av innsatte. I Norge er opplæring et viktig mål innenfor Kriminalomsorgen slik at veien tilbake til samfunnet skal bli lettere.

European Union
European Union

IOWA er et Erasmus+ prosjekt bestående av representanter fra Litauen, Belgia, Spania og Norge. Hensikten med prosjektet er å utvikle en guidebok med metodiske forslag til undervisning.
Ikke alle er forberedt på hvordan det er å undervise «bak murene». Det er viktig at den som underviser fungerer som en motivator, da det kan dukke opp utfordringer med tanke på negative holdninger knyttet til skole eller livet generelt. Guideboka skal fungere som et hjelpemiddel med pedagogiske og strategiske tilnærminger for ansatte innenfor fengselsundervisning. Den er tilgjengelig på prosjektets hjemmeside.

Mange innsatte har fra tidligere lite skolegang og ofte dårlige erfaringer knyttet til konseptet skole. Motivasjon kommer før læring. Det er viktig å finne den indre motivasjonen til den innsatte slik at læringsopplevelsene blir positive. Representantene fra de forskjellige landene vil utføre workshops med sine elever for å se hva som fremmer motivasjon og læringslyst. Workshopene er presentert i guideboka slik at andre kan benytte seg av/tilpasse de ulike metodiske tilnærmingene i eget klasserom.

Prosjektets hjemmeside: www.iowa.lt

iOWA
iOWA