Visjon og verdier

Skolens visjon er "Din framtid vårt mål"

Visjon - Ledende og levende

Å være ledende betyr at vi skal våre en synlig og ledende aktør i utviklingen av vår region. Vi skal være i front og utvikle framtidsrettede tjenester. Vi skal være en pådriver og ta initiativ til samarbeid.   

Å være levende betyr at vi tar pulsen på samfunnsutviklingen. Vi skal være nyskapende, nysgjerrige og i stadig bevegelse og utvikling.   

Verdier

Profesjonalitet

Vi er bevisst vår rolle og oppgave i samfunnet. Vi opptrer saklig, redelig og i tråd med lover og regler. Vi baserer våre handlinger på kunnskap og kompetanse, og vi deler og samarbeider for å oppnå best mulig resultat. Profesjonalitet sikrer forutsigbarhet og likebehandling.

Respekt

Vi verdsetter mangfold og viser gjensidig respekt for hverandre. Vi møter alle med tydelighet og medmenneskelighet. Vi har integritet og opptrer sannferdig i vårt virke.

Åpenhet

Vi gir korrekt og nødvendig informasjon til alle. Vi er lyttende og åpne for dialog. Vi kommuniserer presist og forståelig og er raske i våre tilbakemeldinger. Vanskelige spørsmål og etiske problemstillinger møtes åpent og direkte. 

Akershus fylkeskommune forvalter fellesskapets verdier, utøver offentlig myndighet og yter tjenester som er viktige for samfunnet og enkeltmennesker. Som ansatte i fylkeskommunen skal vi arbeide for fellesskapets beste i tråd med lover og regler, og opptre på en måte som ivaretar fylkeskommunens omdømme og tillit i befolkningen. Ansatte skal legge faglige kunnskaper og faglig skjønn til grunn for sin tjenesteutøvelse, og samtidig være lojale til de politiske og administrative vedtak som er truffet. En viktig gruppe av fylkeskommunens brukere er elever ved våre skoler. Lærerne må være klar over sin rolle som forbilde og være en tydelig leder i klasserommet.

Skolen som organisasjon

Ledelse utføres på alle nivå i skolen. Ledelse av læringsarbeidet i klasserom og verksteder er kjernefunksjonen i skolen. Elevene våre skal møte en skolehverdag som er preget av tydelighet og struktur og gode læringsopplevelser. 

Arbeidsmiljø

Skolen legger vekt på å ivareta den enkelte arbeidstakers arbeidsmiljø gjennom et systematisk HMS-arbeid. Gode informasjonsrutiner er en viktig del av dette arbeidet.

Skolens personalpolitikk og samhandling med de ansattes organisasjoner bygger på en gjensidig fleksibilitet. 

Opplæringen

Skolen skal gjennom sine ledere og lærere legge til rette for at alle elever deltar aktivt i planlegging, gjennomføring og vurdering av eget og klassens arbeid.

Skolens arbeid med kompetansemål og vurdering har til hovedhensikt å øke den enkelte elevs kompetanse. Skolen bruker IKO modellen systematisk for å bedre læreforutsetningene og læringsutbytte til den enkelte elev. 

Samarbeid om læring

Ledere og lærere samarbeider med andre skoler, nærmiljøet, lokalt arbeidsliv, universitet og høgskoler om å utvikle god opplæring for alle elever i et livslangt perspektiv.  Skolen vil kommende skoleår ha et spesielt fokus på arbeidet i kvalitetsforum og videreutvikle oss som universitetsskole. 

Skolens temaprofil er:

Din framtid - vårt mål

Mangfold-mestring-muligheter

 

Skolens primære oppgave

Den enkelte elevs læring er skolens primære oppgave.  Elever har forskjellig utgangspunkt, mange måter å lære på og ulike mål for videre karriere. Vi som arbeider på Jessheim videregående skole skal i fellesskap tilby en opplæring der alle elever utvikler sin sosiale og sin faglige kompetanse og opplever mestring - både individuelt og i samarbeid med andre.