Visjon og verdier

Skolens visjon er "Din framtid vårt mål"

Visjonen vår gjenspeiler at utdanning både er et indivduelt og et kollektivt prosjekt. Vi skal tilrettelegge for at den enkelte skal få realisere sitt potensiale og nå sine individuelle mål. Samtidig understreker vi at all læring foregår i et sosialt samspill.

 

Skolen setter elevenes læring i sentrum. I fellesskap arbeider vi for at elevene skal utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger slik at de skal lykkes i framtiden.

Sentrale verdier i skolens tilnærming til elvene er:

 

Mangfold

Vi representerer et mangfold av fag, mennesker og kulturer. Vi ser på vår samlede kompetanse som grunnlaget for kreativitet og kvalitet. Vi har et skolemiljø som er preget av inkludering, toleranse og nysgjerrighet.

 

Mestring

Alle elever skal oppleve mestring og ha noe å strekke seg etter. Vi har et læringsmiljø kjennetegnet av trivsel og mestring. Vi hjelper elevene med å vokse med oppgavene. Vi ser elevene og støtter hverandre i arbeidet for at den enkelte elev skal nå så langt som mulig.

 

Muligheter

Vi hjelper elevene å se mulighetene som ligger foran dem gjennom arbeidet med fagene. Vi gir dem kunnskapene, ferdighetene og holdningene de trenger for å lykkes i videre utdanning og samfunnsliv. Vi har en bred kontaktflate og samarbeider med næringsliv, kommune, andre skoler og utdanningsinstitusjoner i Norge og utlandet for at elevene skal få utfordringer og praktisk erfaring som motiverer til læring. Vi er dedikerte og opptatt av kvalitet og resultater.

For å nå våre mål må vi i felleskap holde fast i troen på at alle kan lykkes og at alle kan lære, og vi må tilrettelegge for at elevene får en tilpasset og helhetlig opplæring i samarbeid.